Skip to content

Vrijwilligers

Trots op onze vrijwilligers!

De organisatie van De Geeren bestaat geheel uit vrijwilligers. Het bestuur en de commissieleden doen alles zonder enige vergoeding. Maar ondanks hun enorme inzet kunnen zij het niet alleen af.

Word jij onze nieuwe vrijwilliger?

We willen meer mensen als vrijwilliger inzetten, want vele handen maken licht werk. We zoeken bijvoorbeeld vrijwilligers die tafeldiensten draaien tijdens de clubkampioenschappen of die evenementen (helpen) organiseren. Neem contact op met Tamara Schothorst (bestuurslid) voor meer informatie of om je aan te melden: info@btvdegeeren.nl

Tafeldienst

Tijdens de clubkampioenschappen zitten er steeds twee mensen achter de tafel in het Netwerk. Zij ontvangen de deelnemers, verwijzen hen naar de juiste baan en noteren de uitslagen. De tafeldienst wordt gedaan in shifts van 3 uur. Je ontmoet hierdoor veel leden, dus hartstikke gezellig.

Vrijwilligersavond

Overigens krijg je ook iets terug voor je vrijwilligerswerk. Ieder jaar organiseert het bestuur voor alle vrijwilligers een geweldige avond. Alleen daarom zou je al vrijwilliger willen worden! Alle vrijwilligers worden, met partner, uitgenodigd op een speciaal voor hen georganiseerde avond.

Gedragsregels Ongewenst Gedrag

Conform de regels van de KNLTB heeft De Geeren Gedragsregels Ongewenst Gedrag opgesteld:

 • De begeleider moet zorgen voor een omgeving en een sfeer waarbinnen de sporter zich veilig voelt.
 • De begeleider onthoudt zich ervan de sporter te bejegenen op een wijze die de sporter in zijn waardigheid aantast, én verder in het privé-leven van de sporter door te dringen dan nodig is voor het gezamenlijk gestelde doel.
 • De begeleider onthoudt zich van elke vorm van (machts)misbruik of seksuele intimidatie tegenover de sporter.
 • Seksuele handelingen en seksuele relaties tussen de begeleider en de jeugdige sporter tot zestien jaar zijn onder geen beding geoorloofd en worden beschouwd als seksueel misbruik.
 • De begeleider mag de sporter niet op een zodanige wijze aanraken dat de sporter en/of de begeleider deze aanraking naar redelijke verwachting als seksueel of erotisch van aard zal ervaren, zoals doorgaans het geval zal zijn bij het doelbewust (doen) aanraken van geslachtsdelen, billen en borsten.
 • De begeleider onthoudt zich van seksueel getinte verbale intimiteiten.
 • De begeleider zal tijdens training(sstages), wedstrijden en reizen gereserveerd en met respect omgaan met de sporter en met de ruimte waarin de sporter zich bevindt, zoals de kleedkamer of de hotelkamer.
 • De begeleider heeft de plicht de sporter te beschermen tegen schade en (machts)misbruik als gevolg van seksuele intimidatie. Daar waar bekend of geregeld is wie de belangen van de (jeugdige) sporter behartigt, is de begeleider verplicht met deze personen of instanties samen te werken, opdat zij hun werk goed kunnen uitoefenen.
 • De begeleider zal de sporter geen (im)materiële vergoedingen geven met de kennelijke bedoeling tegenprestaties te vragen. Ook aanvaardt de begeleider geen financiële beloning of geschenken van de sporter die in onevenredige verhouding tot de gebruikelijke dan wel afgesproken honorering staan.
 • De begeleider zal er actief op toezien dat deze regels worden nageleefd door iedereen die bij de sporter is betrokken. Indien hij gedrag signaleert dat niet in overeenstemming is met deze regels zal hij de betreffende persoon daarop aanspreken.
 • In die gevallen waarin de gedragsregels niet (direct) voorzien, ligt het binnen de verantwoordelijkheid van de begeleider in de geest hiervan te handelen.